Cíl podpory

Slouží k ochraně hnízdišť čejky chocholaté, jejichž stavy v ČR dlouhodobě klesají. Čejka je stěhovavý pták, který se na svá hnízdiště pravidelně vrací. Přilétá od konce února a odlétá v březnu. Vymezené plochy pro čejku, zvyšují pravděpodobnost odchovu mláďat. Typické lokality výskytu čejky jsou otevřené plochy s nepříliš hustou vegetací, vlhčí a podmáčené části pole v okolí potoka či rybníka. Dotace se poskytuje na orné půdě, na které je vymezeno hnízdiště čejky chocholaté v rámci vrstvy ENVIRO v LPIS. Minimální výměra je 0,5 ha. Současně z následně vysetých pásů profitují další druhy ptáků jako skřivan polní, čáp černý či ťuhýk obecný.  

Směsi na ochranu čejky chocholaté jsou možné ve dvou typech. Krmná varianta určena k podpoře čejky a dalších ptáků a savců nebo varianta sloužící k podpoře opylovačů, kde mají větší prospěch z plochy AEKO krom čejky též opylovači.

Agrotechnika

V termínu od 1.1. do 15.6. se vymezená plocha neobhospodařuje, nutné je zabránit jakýmkoli přejezdům zemědělské i jiné techniky. Následuje setí certifikované nebo uznané směsi v termínu od 16.6. do 15.7. Vysetá směs zajistí čejkám po vyvedení mláďat, ale i dalšímu polnímu ptactvu a bezobratlým vhodné prostředí pro shromažďování. Porost se následně zapraví do půdy v termínu od 15. 11. do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

OCHRANA ČEJKY CHOCHOLATÉ, varianta pro opylovače

Složení směsi

V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 25 kg/ha.

Plodina Složení v % Složení v kg
Svazenka vratičolistá  25 6,25
Hořčice bílá 20 5
Řepka jarní 20 5
Pohanka obecná 20 5
Komonice bílá 15

3,75

OCHRANA ČEJKY CHOCHOLATÉ, krmná varianta

Složení směsi

V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 25 kg/ha.

Plodina Složení v % Složení v kg
Slunečnice roční  20 5
Lesknice kanárská 20 10
Proso seté 60 10

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.