Upravit stránku
Travní porosty jsou nezbytnou součástí přírody i životního prostředí, které nás obklopuje a které si vytváříme. Výměra veřejné zeleně se bohužel kvůli zahušťující se zástavbě stále zmenšuje, a proto je zapotřebí stávajícím plochám věnovat náležitou péči. Často se jedná o značně zanedbané a neudržované porosty. Podobně i u rodinných domů se můžeme setkat s trávníky různé kvality. Nevyhovující stav travních porostů nevznikne ze dne na den, ale za delší časové období. Příčin nevyhovujícího stavu může být několik a téměř vždy je to použití nevhodné směsi a neodborná péče.
Logicky proto vzniká otázka, jak tomuto stavu předejít nebo jak ho následně řešit. Tady se dá doporučit dodržování základních agrotechnických opatření jako např. dostatečná výživa, pravidelné sečení, apod. Pokud už se stane, že trávník nemá požadovanou kvalitu, jsme postaveni před důležité rozhodnutí, zda ještě stojí zato trávník udržovat nebo je lepší ho zrušit a založit nový. Toto rozhodnutí není vždy jednoduché.

Obnova trávníku přísevem je sice na první pohled jednodušší, ale má rovněž svá úskalí. Pro přísev je rozumné se rozhodnout v případě, že je porost sice prořídlý, slabě zapojený, ale stále ještě v něm převládají kvalitní travní druhy. Pro dosev zvolíme buď travní směs, která byla původně použitá, nebo travní směsi, které jsou pro dosev určeny. Za tím účelem můžeme doporučit z naší nabídky travní směsi z naší řady standard, např. hřišťová, parková nebo dosev. Aby byl přísev úspěšný, je nutné dodržet následující zásady:

  • Stávající travní porost musíme částečně zeslabit např. několikanásobnou vertikutací, abychom vytvořili konkurence schopné prostředí pro nově vyseté osivo.
  • Výsevek by se měl blížit plnému výsevku při zakládání nového trávníku.
  • Přisetou plochu uválíme, přihnojíme a po dobu klíčení zajistíme dostatek vláhy.
U rodinných domků, kde převládá estetické hledisko, volíme spíše variantu zrušení a založení nového trávníku, což nám umožní změnit trávník podle našich představ. K této variantě samozřejmě přistupujeme u silně zaplevelených a prořídlých trávníků a prakticky vždy v případech, když se v trávníku objeví např. pýr nebo bršlice kozí noha.

Při totální obnově trávníku vám můžeme nabídnout travní směsi z naší Profi řady, která je sestavena ze špičkových odrůd, které ještě dále rozdělujeme na Zelenou řadu – klasické trávníky a Modrou řadu, která je sestavena z odrůd sytě až výrazně sytě zelené barvy. Travní směsi z této řady jsou zárukou mimořádně krásného exkluzivního trávníku.

V případě, že se jedná o různé předzahrádky nebo sídlištní trávníky, je vhodné uvažovat o likvidaci a následné obnově těchto ploch. V těchto případech máme možnost si vybrat, jaký typ trávníku chceme založit. Můžeme Vám doporučit travní směsi parkové nebo hřišťové. Na suchých a silně zatěžovaných plochách se osvědčila naše travní směs Sahara, která je založena na kostřavě rákosovité a lipnici luční. V případě menšího zatěžování je možné použít naši travní směs Zahrada, která je rovněž suchovzdorná.

Veřejná zeleň

Veřejná zeleň má nezastupitelnou funkci v tvorbě krajiny. Pokud vyjedeme do okolních zemí, vidíme, že máme stále co dohánět. Velmi pěkné a upravené travní plochy ve vesnicích a ve městech nás upoutají na první pohled. I u nás je možné mít prakticky stejně pěknou a upravenou veřejnou zeleň. Některé vesnice už tuto skutečnost pochopily a věnují veřejným plochám velkou péči.

Jako příklad můžeme uvést obec Veliš na Jičínsku, kde ve spolupráci s firmou Rasl velmi zdařile zrekonstruo vali veřejnou zeleň v obci. Přitom náklady na tyto úpravy jsou většinou relativně malé a výsledný efekt stojí zato. Při použití kvalitních travních směsí, které jsou sestaveny z odrůd s nízkým nárůstem hmoty, se ušetří náklady na sečení a následnou likvidaci travní hmoty.

Při rekonstrukci veřejné zeleně máme řadu možností, protože je využívána velmi rozdílným způsobem a založena na půdách velmi různé kvality. Je nezbytná kategorizace těchto ploch, protože každá z nich má svou historii a svůj účel využití. Na větších plochách, které jsou využívány extenzivně, je možné po předchozí vertikutaci uskutečnit přísev travních směsí, které jsou velmi pestré a mohou být doplněny mikrojetelem, štírovníkem růžkatým a vičencem ligrus.

Zde je možno doporučit naši travní směs Krajina. Na přání jsme schopni Vám dodat i travní směsi s podílem bylin, které vytvoří tzv. rozkvetlé louky. Při jejich založení je třeba být trpělivý, protože výsledný efekt se projeví většinou za 2-3 roky. Rozhodnout se pro přísev nebo obnovu travních ploch není v konkrétní situaci nijak jednoduché, proto jsme vám chtěli naším příspěvkem pomoci se v této problematice zorientovat.