Cíl podpory

Podopatření se zaměřuje na extrémní projev eroze ve formě erozních rýh, kterými je splachována ornice z pozemků – tzv. dráhy soustředného odtoku. Toto podopatření snižuje erozi půd a kontaminaci vodních toků zejména v průběhu přívalových dešťů převodem orné půdy na travní porost. Dotaci je možné získat, pokud je v LPIS zadána jako plocha vhodná k zatravnění DSO.

Minimální výměra závazku je 0,5 ha orné půdy, zatravněné jednotlivé díly mohou být menší, výměra je součtová, celofaremní. Vytrvalost travního porostu 5 let.

Agrotechnika

Porost se zakládá do 31.5. úředně ověřenou směsí čistosevem, nebo do podsevu, stanovený výsevek je 35 kg/ha. Následně ve lhůtě 30 dnů je nutné změnit kulturu v LPIS na travní porost. Hnojení je možné pouze před založením porostu. Herbicidy lze aplikovat pouze bodově v prvních dvou letech. Založený porost se v prvním roce závazku, musí minimálně dvakrát posekat s odklizením biomasy v termínech do 31.7. a 31.10. Od druhého roku se plocha pase nebo seče ve stejných termínech. V případě pastvy nutné likvidovat nedopasky do 30 dnů od ukončení pastvy. Po dobu závazku neprovádět rozorání nebo obnovu travního porostu. Přísev provádět pouze směsí určenou k zatravnění drah soustředného odtoku. 

Složení směsi

V tabulce je procentuální a hmotnostní složení pro povinný výsevek 35 kg/ha.

Plodina Složení v % Složení v kg
Lipnice luční 40 14
Kostřava červená
dlouze výběžkatá
25 8,75
Kostřava červená
trsnatá
15 5,25
Jílek vytrvalý 20 3,5

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.